Trải nghiệm làm phát thanh viên thu hút các bạn trẻ tại Hội báo Xuân 2017