Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

GÂY OAN SAI:

Trách nhiệm bồi hoàn tiền cho Nhà nước thế nào?