Trà Vinh: Đình chỉ công tác giáo viên đánh trẻ mầm non