Trà Vinh: 55 người tham gia ứng cử Ban Chấp hành tại Đại hội Đảng bộ tỉnh

Lên top