Khánh Hòa:

Trả lương cho nhân viên... ảo, xe cũ “phù phép” thành xe mới