Trả lại vỉa hè: Vi phạm phải xử lý nếu không sẽ "nhờn luật"