UBND TỈNH NINH BÌNH:

Trả lại 3 chiếc xe sang do doanh nghiệp tặng