TP.Vinh chìm trong nước do ảnh hưởng từ cơn bão số 4