Phân bổ ngân sách trung ương năm 2017:

TP.Hồ Chí Minh phải cắt giảm 5% tỉ lệ điều tiết để lại