Tổng Bí thư: Nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top