Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên trưởng Uỷ ban Đại biểu nhân dân Trung Quốc Trương Đức Giang