Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, cố Tổng Bí thư Trường Chinh tại nhà riêng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.