Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh An Giang