Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (Ảnh: Nhật Bắc)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (Ảnh: Nhật Bắc)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (Ảnh: Nhật Bắc)
Lên top