Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Nhật Bắc)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Nhật Bắc)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Nhật Bắc)
Lên top