Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương