Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Báo cáo của Bộ Công Thương cần làm rõ 4 vấn đề quan trọng

Tổng Bí thư làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương.
Tổng Bí thư làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương.