Tổng Bí thư: Người đứng đầu phải tiên phong gương mẫu trong các phong trào thi đua

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị Trung ương 7 khóa XII (Ảnh: N.B)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị Trung ương 7 khóa XII (Ảnh: N.B)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị Trung ương 7 khóa XII (Ảnh: N.B)
Lên top