Tổng Bí thư: Hà Nội phải thật văn minh, lịch sự

Hà Nội cần quan tâm gìn giữ bản sắc văn hóa, con người, bởi đó là nguồn lực tinh thần tạo nên sức mạnh (chứ không chỉ có tiền và đất) để xây dựng Thủ đô.
Hà Nội cần quan tâm gìn giữ bản sắc văn hóa, con người, bởi đó là nguồn lực tinh thần tạo nên sức mạnh (chứ không chỉ có tiền và đất) để xây dựng Thủ đô.
Hà Nội cần quan tâm gìn giữ bản sắc văn hóa, con người, bởi đó là nguồn lực tinh thần tạo nên sức mạnh (chứ không chỉ có tiền và đất) để xây dựng Thủ đô.
Lên top