Tổng Bí thư: Đảng và nhân dân là một, tất cả cùng vào cuộc, cho lò nóng lên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và Tây Hồ (Hà Nội)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và Tây Hồ (Hà Nội)