Tổng Bí thư chỉ đạo sắp xếp bộ máy, nhân sự công an

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị Trung ương 7 khóa XII (Ảnh: N.B)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị Trung ương 7 khóa XII (Ảnh: N.B)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị Trung ương 7 khóa XII (Ảnh: N.B)
Lên top