Tôn vinh 11 doanh nhân tiêu biểu khu vực duyên hải Bắc Bộ