Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương tám của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (Ảnh: Nhật Bắc)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (Ảnh: Nhật Bắc)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (Ảnh: Nhật Bắc)
Lên top