Toàn văn lời điếu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Lên top