Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại CSIS

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hải Nguyễn