BỘ TRƯỞNG BỘ NNPTNT NGUYỄN XUÂN CƯỜNG:

Tổ chức lại sản xuất để nông dân có thu nhập cao hơn