Tiêu chuẩn chọn Đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng thế nào?

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khoá XII của Đảng. Ảnh Nhật Bắc
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khoá XII của Đảng. Ảnh Nhật Bắc
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khoá XII của Đảng. Ảnh Nhật Bắc
Lên top