Gia Lai:

Tiếp tục phát hiện cơ sở chế biến càphê dùng phụ gia tạo mùi