Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Tiếp thu các ý kiến xác đáng, hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội XIII

Lên top