Đà Nẵng:

Tiến sĩ Trần Thắng tặng bản đồ thứ 150 khẳng định chủ quyền Hoàng Sa