Tiễn đưa thiếu úy Phạm Đức Trung về nơi an nghỉ cuối cùng