Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội cho phép xem xét thông qua dự Luật Đặc khu tại kỳ họp thứ 6

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 (Ảnh: QH)
Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 (Ảnh: QH)
Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 (Ảnh: QH)