Thực hiện chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức từ 7.2022

Thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1.7.2022. Ảnh LDO
Thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1.7.2022. Ảnh LDO
Thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1.7.2022. Ảnh LDO
Lên top