Thừa Thiên - Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025

Hội thảo “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2045”
Hội thảo “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2045”
Hội thảo “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2045”
Lên top