Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc bổ nhiệm phó giám đốc sở ở Thanh Hóa