Thủ tướng yêu cầu có ngay thông tin chính thức về chất lượng nước mắm