Thủ tướng yêu cầu cán bộ công chức không làm việc riêng trong giờ làm việc