Thủ tướng trình Quốc hội bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng

12  nhân sự được trình để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm làm Bộ trưởng, thành viên Chính phủ.
12 nhân sự được trình để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm làm Bộ trưởng, thành viên Chính phủ.
12 nhân sự được trình để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm làm Bộ trưởng, thành viên Chính phủ.
Lên top