Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng mạnh dạn phân cấp chứ không ôm đồm