Thủ tướng kiểm tra tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm của Hà Nội