Thủ tướng gặp mặt cựu chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia

Thủ tướng gặp mặt Ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia. Ảnh: VGP.
Thủ tướng gặp mặt Ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia. Ảnh: VGP.
Thủ tướng gặp mặt Ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia. Ảnh: VGP.