Thủ tướng Chính phủ: Phải đẩy mạnh xã hội hóa về phát triển du lịch