Thu phí BOT ở Quảng Ninh: Sẽ áp dụng cơ chế đặc thù cho người dân cạnh trạm