Thu nhập không kê khai không thể suy luận là bất hợp pháp!

Theo ĐB Mùa A Vảng, tài sản không giải trình được nguồn gốc có thể thu thuế, nếu chứng minh được tài sản do tham nhũng thì xử lý hình sự.
Theo ĐB Mùa A Vảng, tài sản không giải trình được nguồn gốc có thể thu thuế, nếu chứng minh được tài sản do tham nhũng thì xử lý hình sự.
Theo ĐB Mùa A Vảng, tài sản không giải trình được nguồn gốc có thể thu thuế, nếu chứng minh được tài sản do tham nhũng thì xử lý hình sự.