Thông tin mới nhất về cơn bão số 7: Càng vào gần bờ càng nguy hiểm