Thông qua nghị quyết quản lý, sử dụng tài sản công, Chủ tịch Hà Nội có quyền gì?

Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hà Nội.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hà Nội.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hà Nội.
Lên top