Thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13 khoá XII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh: Ngọc Thành
Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh: Ngọc Thành
Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh: Ngọc Thành
Lên top