Thông qua nghị quyết điều chỉnh địa giới TP. Huế: Rộng gấp 4 lần hiện tại

Lên top