Thống nhất cao ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4. Ảnh: Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4. Ảnh: Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4. Ảnh: Nhật Bắc
Lên top