Thông cáo của Ủy ban kiểm tra Trung ương: Kỷ luật nhiều cán bộ

Toàn cảnh kỳ họp thứ 3. Ảnh: UBKTTW.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 3. Ảnh: UBKTTW.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 3. Ảnh: UBKTTW.
Lên top